Talpa

Privacy policy

Privacy policy

1. Algemeen
Talpa Media B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: "Talpa" of "wij") respecteren jouw privacy. De informatie die wij over jou verwerken (hierna: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Talpa is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Talpa is gevestigd aan Zevenend 45, 1251 RL te Laren. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via privacy@talpa.tv.

De verwerking van persoonsgegevens door Talpa is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer 1605649. Deze melding en meer informatie over privacy kun je vinden op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

2. De verwerking van persoonsgegevens
Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die Talpa via onder meer het internet, waaronder maar niet beperkt tot websites en applicaties, aanbiedt (hierna: “diensten”).

Talpa verwerkt persoonsgegevens van gebruikers (waaronder abonnees) van diensten wanneer deze zich voor het eerst registreren bij Talpa en - als zij vervolgens van deze diensten gebruik maken - bij elk opvolgend contact van de gebruiker met een door Talpa aangeboden dienst. Deze persoonsgegevens worden door Talpa verwerkt in overeenstemming met deze privacy policy. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt in combinatie met andere gegevens over de gebruiker voor de doeleinden die hieronder in punt 6 worden genoemd.

3. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren of om een log-in met een zgn. social media account (waaronder Facebook, Twitter en Google+) te gebruiken, waardoor je ermee instemt dat Talpa uit dit account vervolgens bepaalde nader aangegeven persoonsgegevens ontvangt. Welke persoonsgegevens op die manier worden verkregen, zal per social media verschillen en hangt af van jouw instellingen op deze social media.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Talpa, in te loggen via een social media account, of om uitgenodigd te worden als (potentieel) deelnemer aan een programma, kun je ons jouw ondubbelzinnige toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens. Als de invoer van persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt.
Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Talpa verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen.

4. Hoe verzamelen wij informatie
Talpa kan persoonsgegevens verzamelen doordat een gebruiker deze verstrekt, bijvoorbeeld doordat hij zich registreert of gebruik maakt van een log-in met een social media account, of doordat Talpa unieke identificatienummers ontvangt van de computer, tablet, smartphone of enig ander elektronisch apparaat met een werkende dataverbinding (hierna “apparaat”) waarvan de gebruiker van de diensten gebruik maakt (welke dienst en op welke manier dan ook). Tevens verkrijgt Talpa persoonsgegevens van gebruikers via derden die haar in staat stellen om het gebruik van de diensten beter in kaart te brengen.

5. Soorten gegevens en doeleinden verwerking
Talpa kan onder meer de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, gegevens over je talenten en interesses of andere gegevens die jij als gebruiker van één of meer van onze websites of apps prijsgeeft. Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites. We bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

6. Doeleinden
Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • om je de diensten, producten en/of informatie van Talpa (al dan niet via onze digitale extensies waaronder doch niet beperkt tot websites en apps) aan te bieden en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
  • opdat je via onze digitale extensies, waaronder doch niet beperkt tot websites en apps, informatie kan plaatsen en uitwisselen, of indien onze websites en apps die mogelijkheid bieden, contact op te nemen met andere gebruikers;
  • om je gericht te benaderen voor deelname aan een programma van Talpa, waaronder als deelnemer, acteur, kandidaat, publiek, etc.;
  • om je gebruikersinformatie, serviceberichten toe te sturen;
  • als je daarvoor je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven: om je (elektronische) commerciële boodschappen van Talpa toe te sturen, alsmede van derden die in en rond de programma’s en digitale extensies van Talpa adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc.;
  • om onze websites en apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
  • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. We kunnen jouw persoonsgegevens uitwisselen binnen onze groepsmaatschappijen.

7. Derden
Wij schakelen derden in bij de uitvoering van de diensten. Voor zover deze derden daarbij jouw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacy policy worden verwerkt. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Indien jij daarvoor voorafgaand je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kunnen wij jouw persoonsgegevens verspreiden onder derden die in en rond de programma's en digitale extensies van Talpa adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc. Wij kunnen je persoonsgegevens ook buiten de EER (laten) verwerken. In dat geval zullen wij
passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

8. Beveiliging
We handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

9. Links naar websites van anderen
Onze websites en apps bevatten hyperlinks naar websites van derden. Talpa is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

10. Cookies
Via onze websites en apps kunnen wij gebruik maken van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer of mobiele apparaat. Meer informatie over het plaatsen van cookies vind je in onze Cookie Policy.

11. Inzage, correctie en recht van verzet
Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je niet meer door ons, of derden, benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via privacy@talpa.tv of per post aan Talpa Media B.V., Zevenend 45, 1251 RL te Laren onder vermelding van "Recht van verzet".

12. Wijzigingen
Talpa behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacy policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatste update: 7 maart 2016

Download de privacy policy in PDF-formaat​

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click to here to view our cookie policy.

Dismiss